Foreningsnyt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

HUSK ET GYLDIGT CORONA-PAS

TeamGym Bellinge indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 01. juni 2021 kl. 19.00 i mødelokalet på Bellinge Idrætscenter. Denne generalforsamling er udsat fra i marts 2021 pga. Covid-19 restriktionerne.

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Flemming Holm Bergholdt er på valg (Genopstiller ikke)
– Lars Svanes er på valg (Genopstiller ikke)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 28. maj 2021.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer og instruktører, der er fyldt 15 år.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 6 måneder.
Forældre til børn under 15 år kan stemme på børnenes vegne.
Hvert medlem kan kun repræsentere én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og fremmødte kan kun repræsentere 1 stemme.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

You Might Also Like