Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
TeamGym Bellinge, der har hjemsted i Odense kommune, er stiftet den 10.12.2019.

Foreningens adresse er:
TeamGym Bellinge
Sædekildegårdsvej 4
5250 Odense SV

Telefon: +45 2962 3825
Mail: or@teamgymbellinge.dk
CVR-nr.: 40966544        

Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), samt DGI-Odense under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Formål
Foreningens formål er, at skabe de bedst mulige rammer for TeamGym konkurrencegymnastik samt relaterede aktiviteter for gymnaster i alle aldre.

§ 3. Medlemsskab
I foreningen kan optages enhver både aktive og passive medlemmer, der vil indordne sig under foreningens love, og som vil dyrke eller støtte foreningens aktiviteter.

Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelses-arbejde.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske gennem foreningens medlemsregistrering.
For medlemmer under 18 år foretages indmeldelse af forældre eller værge.
Indmeldelsen er altid bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellem værende med foreningen.

§ 6. Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kun medlemmer kan repræsentere foreningen i konkurrencer.

§ 7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste.

Medlemmer der er i restance kan ikke deltage i konkurrencer for foreningen.

Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af evt. gæld til foreningen.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelses som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i sidste halvdel af februar eller i marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer og instruktører, der er fyldt 15 år.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 6 måneder.
Forældre til børn under 15 år kan stemme på børnenes vegne.
Hvert medlem kan kun repræsentere én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og fremmødte kan kun repræsentere 1 stemme.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem medlemssystemet og opslag på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Det reviderede regnskab kan udleveres til foreningens medlemmer fra tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen, ved henvendelse til bestyrelsen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 31. januar.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §17 og §18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer og instruktører, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9, samt passive medlemmer jvf. § 3.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen bør tilstræbe at oprette en forældregruppe, hvoraf 1 medlem har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af fire medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Der vælges to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 14 Udvalg
Foreningen kan oprette udvalg efter behov.

Hvert udvalg består af en formand og nødvendige medlemmer. Udvalgene udpeges for et år ad gangen i start af en sæson (september), af bestyrelsen.

Udvalgene refererer til bestyrelsen og er ansvarlig overfor denne. Udvalgsformændene afholder kvartalsvis møder med bestyrelsen.

§ 15. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kasserer, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000, som ikke er indeholdt i budgettet, kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

For foreningens aktiviteter og forpligtelser, hæfter alene foreningens formue.

§ 16. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status skal være klar til udlevering til klubbens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 17. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år, for et år ad gangen en revisor, og en revisor suppleant – jvf. §10.

Revisorerne skal hvert år i første halvdel af februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens hjemstedskommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. december 2019.