Foreningsnyt

Ny dato for generalforsamling 2022

TeamGym Bellinge indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 05. april 2022 kl. 19.00 i mødelokalet på Bellinge Idrætscenter. (BEMÆRK at generalforsamlingen er flyttet en uge)

Foreningen vil gerne være vært ved en pizza efter generalforsamlingen. Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 05. april 2022 kl. 16.00 (SMS 2962 3825 – Ole Rasmussen).

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne:
§ 10 pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand (Ulige år)
Valg af Sekretær (Lige år)
Valg af Intern Kasserer (Ulige år)
Valg af Bestyrelsesmedlem (Lige år)

§ 10 pkt. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Valg af 1. suppleant (Hvert år)
Valg af 2. suppleant (Hvert år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt ændringsforslaget vedtages, vælges bestyrelsen efter dette

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Såfremt ændringsforslaget vedtages, vælges suppleanter efter dette

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 22. marts 2021.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer og instruktører, der er fyldt 15 år.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 6 måneder.
Forældre til børn under 15 år kan deltage og stemme på barnets/børnenes vegne.
Hvert medlem kan kun repræsentere én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og fremmødte kan kun repræsentere 1 stemme.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

You Might Also Like