Foreningsnyt

Generalforsamling 2024

TeamGym Bellinge indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00 i mødelokalet på Bellinge Idrætscenter.

Foreningen vil gerne være vært ved lidt mad efter generalforsamlingen. Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 23. april 2024 (SMS 2962 3825 /or@teamgymbellinge.dk).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  – På valg (Jens-Ole Poulsen – modtager genvalg)
  – På valg (Camilla Spile – modtager genvalg)
  Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  – På valg (Pernille Stentoft – modtager genvalg)
  – På valg (Rikke Tholstrup Nielsen – modtager genvalg)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  – På valg (Leif Kristensen, Ekstern revisor – modtager genvalg)
  – På valg (Katalin Bolko Kongstad, revisorsuppleant – modtager genvalg)
 10. Eventuelt.

BEMÆRK:
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde SENEST 20. april 2024 på mail: or@teamgymbellinge.dk.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer og instruktører, der er fyldt 15 år.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 6 måneder.
Forældre til børn under 15 år kan deltage og stemme på barnets/børnenes vegne.
Hvert medlem kan kun repræsentere én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og fremmødte kan kun repræsentere 1 stemme.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

You Might Also Like